Tìm hiểu về doanh nghiệp quản lí, thanh lí tài sản

Hiện nay trên thị trường có vô số các công ty, doanh nghiệp đang cạnh tranh với nhau mỗi ngày. Vậy nếu công ty gặp phải trường hợp rủi ro, rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán hoặc gặp vấn đề khi thực hiện thủ tục phá sản. Nhưng trong quá trình giải quyết những vấn đề trên mà công ty đã mất khả năng thanh toán. Thì khi ấy mọi tài sản của công ty sẽ do bên doanh nghiệp quản lí, thanh lí tài sản thực hiện việc quản lí, thanh lí tài sản. Vậy thế nào là doanh nghiệp quản lí, thanh lí tài sản và họ có quyền, nghĩa vụ gì?

Doanh nghiệp quản lí, thanh lí tài sản là gì

Khái niệm Doanh nghiệp quản lí, thanh lí tài sản

Khoản Điều Luật Phá sản năm 2014 giải thích: Doanh nghiệp quản lí, thanh lí tài sản là doanh nghiệp hành nghề quản lí, thanh lí tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản.

Thanh lý, quản lý tài sản
Khoản Điều Luật Phá sản năm 2014 giải thích: Doanh nghiệp quản lí, thanh lí tài sản là doanh nghiệp hành nghề quản lí, thanh lí tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản.

Phân loại Doanh nghiệp quản lí, thanh lí tài sản

Các loại doanh nghiệp sau đây được hành nghề quản lí, thanh lí tài sản trong quá trình giải quyết phá sản, gồm:

– Công ty hợp danh;

– Doanh nghiệp tư nhân;

Điều kiện để doanh nghiệp hành nghề quản lí, thanh lí tài sản:

– Công ty hợp danh có tối thiểu hai thành viên hợp danh là quản tài viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty hợp danh là quản tài viên;

– Doanh nghiệp tư nhân có chủ doanh nghiệp là quản tài viên, đồng thời là Giám đốc.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp quản lí, thanh lí tài sản

Quản lí tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh

– Quản lí tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lí tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, gồm:

+ Xác minh, thu thập, quản lí tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã;

+ Lập bảng kê tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ;

+ Bảo quản tài sản; ngăn chặn việc bán, chuyển giao tài sản mà không được phép của Thẩm phán; ngăn chặn việc tẩu tán tài sản; tối đa hóa giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã khi bán, thanh lí tài sản;

+ Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã theo qui định của pháp luật;

+ Được thu cá nhân, tổ chức thực hiện công việc theo qui định của pháp luật;

+ Đề xuất với Thẩm phán về việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm chi phí phá sản;

+ Bán tài sản theo quyết định của Thẩm phán để bảo đảm chi phí phá sản;

Quản lí tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh 
Quản lí tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lí tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán

+ Tổ chức việc định giá, thanh lí tài sản theo qui định của Luật này; báo cáo cơ quan thi hành án dân sự. Thông báo đến người tham gia thủ tục phá sản có liên quan. Về những việc như việc giao cho cá nhân, tổ chức thực hiện thanh lí tài sản;

+ Gửi các khoản tiền thu được vào tài khoản do Tòa án nhân dân. Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền mở tại ngân hàng.

– Đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã. Không có người đại diện theo pháp luật.

Báo cáo về tình trạng tài sản, công nợ và hoạt động

– Báo cáo về tình trạng tài sản, công nợ và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã. Tham gia xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

– Đề nghị Thẩm phán tiến hành các công việc sau:

+ Thu thập tài liệu, chứng cứ;

+Tuyên bố giao dịch vô hiệu và quyết định thu hồi tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị bán hoặc chuyển giao bất hợp pháp;

+ Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; áp dụng biện pháp xử phạt hành chính; chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền xử lí về hình sự theo qui định của pháp luật.

– Được hưởng thù lao và thực hiện trách nhiệm bảo hiểm nghề nghiệp theo qui định của pháp luật.

– Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Theo yêu cầu của Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự. Chịu trách nhiệm trước Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự và pháp luật. Về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng copy em :)